Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

παροχής υπηρεσιών μεταφορών-αίματος 2020

Τίτλος:«Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  μεταφορών-αίματος  (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) –CPV 60000000-8,  για τις ανάγκες του «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»( ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ), με αριθμό διακήρυξης 004/2020 .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (ετήσια και τρίμηνη παράταση): 28.125,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 20-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 30-07-2020