Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

002/20Συνοπτικός διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

 

Τίτλος: ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 002/2020 “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 05-08-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 17-08-2020