Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

:”ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05η/2020

Τίτλος:”Συνοποτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών

συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων,

(CPV 5071000-9),ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2020″.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 49.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία δημοσίευσης 24-09-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 07-10-2020 ώρα 14:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 08-10-2020 ώρα 10:00πμ