Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19 2020

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19 λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 30-09-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 08-10-2020