Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020

Τίτλος:”Συνοποτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υφασμάτινων ειδών,

(CPV 39518000-6),ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2020″.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 19-10-2020 ώρα 14:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 20-10-2020 ώρα 10:00πμ