Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07η/2020 Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2020 και 2021

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07η /2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», CPV:79212100-4, «Ανάθεση ελέγχου και υπογραφής Ισολογισμού Χρήσης έτους 2020 και 2021», για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.000,00€ με ΦΠΑ. (5.000€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για ένα(1) έτος + 5.000€ αξία δικαιώματος παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος)

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-10-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 05-11-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 06-11-2020 ώρα 10:00πμ