Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2020 υλικά και εργασίες ακτινολογικό

Τίτλος:”Συνοποτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και παροχή εργασιών τοποθέτησης τους για την ανακαίνηση των χώρων του ακτινολογικού τμήματος της οργανικής μονάδας “Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 33.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 04-11-2020 ώρα 14:00

Ημεορομηνία διενέργειας 05-11-2020 ώρα 10:00