Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08η/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08η /2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή των υπηρεσιών πλύσης του ακαθάρτου ιματισμού, CPV: 98310000-9, για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 53.282,32€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 13-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 24-11-2020 ώρα 11:00

Ημερομηνία διενέργειας 24-11-2020 ώρα 14:00πμ