Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 009η /2020Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, CPV:33181000-3, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), )”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 65.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 20-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 01-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 02-12-2020 ώρα 11:00πμ