Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

007/2020 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 007η /2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV: 71317210-8, για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 12.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 20-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 02-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 03-12-2020 ώρα 10:00πμ