Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΝΤΥΠΑ.doc

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η /2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια α) διαφόρων μηχανημάτων γραφείου εξοπλισμός και προμήθειες (αναλώσιμα γραφικής ύλης), CPV: 30190000-7 (προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ με Φ.Π.Α) & β) ποικίλα έντυπα υλικά νοσοκομείου CPV: 22900000-9, (προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.500,00€» με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 34.500,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 23-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 03-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 04-12-2020 ώρα 11:00πμ