Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

10-2020ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (DPO)  (CPV:85312300-2),  ΣΤO  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΓΕΝΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ/2016/679)  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ     Γ.Ν.Θ.     «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»    (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2020,  .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.500,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 25-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 07-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 08-12-2020 ώρα 10:00πμ