Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΠ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 2020

Τίτλος:”ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ: Αντισηπτικό Χεριών (1/2 λίτρο)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 30-11-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 11-12-2020 ώρα 10:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 11-12-2020 ώρα 12:00πμ