Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η /2020 Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν σε δέματα και επιστολές, του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», οργανική μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και οργανική μονάδα « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 07-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-12-2020 ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας 18-12-2020 ώρα 12:00πμ