Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13η/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13η /2020 Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», CPV:90524400-1,
για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» – Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 120.063,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 07-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 17-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 23-12-2020 ώρα 11:00πμ