Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15η/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER, DRUM) 2020

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15η /2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των εξαρτημάτων ηλεκτρονιών υπολογιστών (μελανοταινίες, τονερ, drum), CPV:30237200-2, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» – Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 37.500,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 09-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 21-12-2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 22-12-2020 ώρα 11:00πμ