Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14η/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 2020

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14η /2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους “Προϊόντα υγιεινής από χαρτί”, CPV:33771000-5, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» – Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.915,80€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 14-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 30-12-2020 ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας 30-12-2020 ώρα 12:00πμ