Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» με CPV 50421000-2

Τίτλος:«Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» με CPV 50421000-2 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» και Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 251.968,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 17-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 25-01-2021