Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, CPV: 39830000-9

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18η /2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων καθαρισμού, CPV: 39830000-9, για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»). .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 70.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 14-01-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 15-01-2021 ώρα 11:00πμ