Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CPV:792000000-6 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ), .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 42.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ημερομηνία δημοσίευσης 24-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 11-01-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 12-01-2021 ώρα 10:00πμ