Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ,ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15η/2020

Τίτλος:”ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15η/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΤΗΣ  ΜΑΦ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», CPV: 33100000-1, 39711130-9, 39313000-9, 32252000-4,30213300-8, 42991200-1,

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  8.580,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 11-01-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 12-01-2021 ώρα 10:00πμ