Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Τίτλος:”Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» (CPV: 24111500-0)ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  142.484,57€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 30-12-2020

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 19-01-2021

Ημερομηνία διενέργειας 25-01-2021