Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1η/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τίτλος:”ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1η/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» CPV 33141000-0  (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ « Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 27-01-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 10-02-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 11-02-2021 ώρα 11:00πμ