Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «. ΒΙΟΪΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τίτλος:”Διαβούλευση των  τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «. ΒΙΟΪΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ), & ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, CPV: 38434540-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  31.744,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ,

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-05-2021