Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιων ιατρού εργασίας 2021

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 21-07-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 28-07-2021 ώρα 14:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 29-07-2021 ώρα 10:30πμ