Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

007/2021 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων
προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» (C.P.V.:71317210-8), για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 21-07-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 28-07-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 29-07-2021 ώρα 10:00πμ