Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Τίτλος:”ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»”.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.200,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 26-08-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 06-09-2021 ώρα 14:00μμ

Ημερομηνία διενέργειας 07-09-2021 ώρα 10:00πμ