Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 2ΕΠ 14/2020 (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 138706)

Τίτλος:”ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2ΕΠ 14/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 138706)

 

Νέα ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 01-10-2021 ώρα 14:00

 

wcag