Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την προμήθεια αντιδραστηρίων SARS-CoV-2

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια : α) Αντιδραστηρίων SARS-CoV-2, με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και β)  Αντιδραστηρίων SARS-CoV-2 ταχείας, με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ με 0% ΦΠΑ (C.P.V.: 33698100-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-10-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-10-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-10-2021 ώρα 10:00πμ