Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

προμήθεια του είδους «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας και PCR»

Τίτλος:«12η/2021 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας και PCR», με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, οικονομικής χρήσης 2021 και 2022, CPV: 33698100-0, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 629.001,83€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 650.000,00€ με το ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμα έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.258.003,66€  άνευ ΦΠΑ 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-10-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 25-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 26-11-2021 ώρα 10:00πμ