Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια:υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους, για την αναμόρφωση των χώρων της βραχείας νοσηλείας 112021

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια:υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους, για την αναμόρφωση των χώρων της βραχείας νοσηλείας της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €18.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13.200,00€ υλικά & 5.000,00 εργασίες)

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-11-2021 ώρα 10:00πμ