Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού Μηχανήματος

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού Μηχανήματος με τον συνοδό εξοπλισμό (monitoring) αναπνευστικών για τη χορήγηση αναισθησίας  (C.P.V.: 33172100-7) για τις ανάγκες της Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:€30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-11-2021 ώρα 10:00πμ