Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια μιας ενδοσκοπικής κάμερας λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια μιας ενδοσκοπικής κάμερας λαπαροσκοπικής χειρουργικής, για τις ανάγκες του Χειρουργείου της Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (CPV 33168000-5).

 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €21.080,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 12-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18-11-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 19-11-2021 ώρα 10:00πμ