Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ»

Τίτλος:”13η/2021 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνόδου εξοπλισμού, οικονομικής χρήσης 2021 και 2022, CPV: 33696000-5 σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2021, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για (1) έτος 297.763,24,€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 330.000,00€ με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 595.526,48€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 660.000,00€ με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)».           .”

Ημερομηνία δημοσίευσης 15-11-2021

Ημερομηνία διενέργειας 17-12-2021 ώρα 15:00μμ

.