Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2021

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  004 /2021  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 142517) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ), ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CPV: 38434540-3  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).”

 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  33.600,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 41.664,00€

Ημερομηνία δημοσίευσης 19-11-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 06-12-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 10-12-2021 ώρα 10:00πμ