Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

προμήθεια και εγκατάσταση νέου «Ξηραντήρα προσροφητικού τύπου»

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου «Ξηραντήρα προσροφητικού τύπου» στο κέντρο παραγωγής Ιατρικού Αέρα εκτιμώμενης αξίας 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%(C.P.V.: 39721321) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-11-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 3-12-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 6-12-2021 ώρα 10:00πμ