Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Επαναληπτική Πρόσκληση εκτέλεσης των εργασιών του γραφείου μισθοδοσίας

Τίτλος:“ Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης των εργασιών του γραφείου μισθοδοσίας της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με κριτήριο κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)” Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία δημοσίευσης 30-11-2021 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 03-12-2021 ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας 06-12-2021 ώρα 10:00πμ