Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

προμήθεια χειρουργικών προβολέων

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια χειρουργικών προβολέων για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του Β΄ Χειρουργείου και των Εξωτερικών Ιατρείων του Χειρουργικού Τμήματος της Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης δαπάνης €28.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης 1-12-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 9-12-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 10-12-2021 ώρα 10:00πμ