Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Τίτλος:“Επαναληπτική  Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  δια  της υποβολής έγγραφων  σφραγισμένων προσφορών για  την παροχή «Υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας»  (C.P.V.:71317210-8),  για  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ.  «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο  ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  σε  εφαρμογή  του  Προγραμματισμού  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  διαχειριστικού  έτους  2021,  προϋπολογισθείσης δαπάνης   13.709,68€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 17.000,00 €  με ΦΠΑ για ένα ( 1) έτος  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από    οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
Ημερομηνία δημοσίευσης 03-12-2021

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13-12-2021 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 14-12-2021 ώρα 10:00πμ