Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 2021

 

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή» (C.P.V.: 79411000-8 ), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών
διαχειριστικού έτους 2021, προϋπολογισθείσης δαπάνης €5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες (4.000,00€ ετήσιο + 1.000,00€ παράταση) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)”.

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (4.000,00€ ετήσιο + 1.000,00€ παράταση)

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 16-12-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 24-12-2021