Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19η/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2022 2023

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19η /2021 Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών του είδους «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων», οικονομικής χρήσης 2022 και 2023, CPV: 90524400-0, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» – Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»)

 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 240.000,00€ με ΦΠΑ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 27-12-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 14-01-2022 ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας 18-01-2022 ώρα 11:00πμ