Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20η /2021 Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους «Εξαρτήματα Καθετήρων (Ουρολογικά) », οικονομικής χρήσης 2021 και 2022, CPV: 33141240-4, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 440.000,00€ με ΦΠΑ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 29-12-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 07-02-2022 ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας 11-02-2022 ώρα 11:00πμ