Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (RAPID TEST) 2022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (RAPID TEST) τεμ. 10.000, (C.P.V.: 33141625-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €30.000,00€ άνευ ΦΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/01/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 19/01/2022