Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 1_2022

Τίτλος:«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1η/2022 του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος») CPV: 33100000-1″.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 488.000,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης : ποιότητας-τιμής)

Ημερομηνία δημοσίευσης 08-02-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 16-03-2022 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 22-03-2022 και ώρα 10:00