Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ενίσχυση του Οικονομικού τμήματος 2022

Τίτλος: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων
προσφορών για την ενίσχυση του Οικονομικού τμήματος της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με επιπλέον εξειδικευμένο
προσωπικό, σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4825/2021, για τρεις (3) μήνες (με δυνατότητα
παράτασης επιπλέον τριών (3) μηνών), προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.258,06 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι
40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (16.129,03 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 20.000,00 € με ΦΠΑ,
εκτιμώμενη τρίμηνη συμβατική αξία + 16.129,03 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 20.000,00 € με ΦΠΑ αξία
δικαιώματος παράτασης, για τρείς (3) επιπλέον μήνες) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
(CPV: 98300000-6)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 22/03/2022, ώρα 10:00