Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού 01042022

Τίτλος: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19, (C.P.V.:85145000-7), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).

Εκτιμώμενη αξία: €30.000,00€

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/04/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 07/04/2022, ώρα 12:00