Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

2022 ιατρος εργασίας

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. (C.P.V.:85147000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” έτους 2022

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 25.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 20-05-2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 27-05-2022 ώρα 14:00πμ

Ημεορομηνία διενέργειας 30-05-2022 ώρα 10:30πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ