Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

2022 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων
προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» (C.P.V.:71317210-8), για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 26.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 20-05-2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 27-05-2022 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 30-05-2022 ώρα 11:00πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ