Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τίτλος:”ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €15.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ (11.500,00€ ΥΛΙΚΑ (CPV:44100000-1) & 3.500,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (CPV:50700000-2) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΤΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/05/2022

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 01/06/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία  αποσφράγισης και αξιολόγισης των προσφορών 02/06/2022, ώρα 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(ΚΗΜΔΗΣ)