Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

Τίτλος:”ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΗΣΗΣ  ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΣΤΟ Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 16-06-2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 23-06-2022 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 24-06-2022 ώρα 10:30πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΗΜΔΗΣ)1